Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach


Zawartość stron

Szkolenia

 

Szkolenie – oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania pracy.

Zainteresowanych szkoleniami zapraszamy do
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach
na ul. Koszarowej 4

1. Kto może ubiegać się o skierowanie na szkolenie?

Na szkolenie organizowane i finansowane z Funduszu Pracy mogą zostać skierowane m.in.:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach,

 • pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie,

 • osoby poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach, które:

  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach;

  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

  • są żołnierzami rezerwy;

  • pobierają rentę szkoleniową;

  • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

Zadaniem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;

 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;

 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

2. Na jakie szkolenia może zostać skierowana osoba?

Urząd organizuje i finansuje 2 rodzaje szkoleń tj.:

 • szkolenia z inicjatywy Urzędu – szkolenia grupowe dla grup kierowanych przez Urząd lub z zakresu aktywnego poszukiwania pracy realizowane w klubie pracy bądź zlecane w trybie określonym ustawą;

 • szkolenia z inicjatywy osób bezrobotnych – szkolenia indywidualne, jeżeli bezrobotny uzasadni celowość tego szkolenia, a koszt takiego szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Organizacja szkolenia poprzedzona jest złożeniem wniosku. Wniosek o skierowanie na szkolenie musi zostać złożony w Urzędzie przed rozpoczęciem planowanego szkolenia. Nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów szkolenia lub skierowania na trwające już szkolenie. Skierowanie na takie szkolenie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

Szkolenie finansowane przez Urząd ze środków Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

3. Jakie świadczenia może otrzymać osoba bezrobotna uczestnicząca w szkoleniu?

Wysokość stypendium w okresie odbywania szkolenia wynosi miesięcznie 120% zasiłku, o którym mowa w akt. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niz 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo do wyboru świadczenia.

Osoba skierowana przez Urząd na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działaności gospodarczej w  trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Przysługuje jej wówczas stypendium w wysokości 20% zasiłku od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działaności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne.
Urząd może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

4. Kto opłaca koszty szkoleń?

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, którzy otrzymali skierowanie z Urzędu.

5. Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

O dofinansowanie kosztów egzaminów lub kosztów uzyskania licencji do wysokości przeciętnego wynagrodzenia mogą ubiegać się:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach,

 • pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie,

 • osoby poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach, które:

  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach;

  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

  • są żołnierzami rezerwy;

  • pobierają rentę szkoleniową;

  • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

W przypadku osób bezrobotnych konieczne jest dołączenie do wniosku deklaracji pracodawcy lub oświadczenie bezrobotnego o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po zdaniu egzaminu/uzyskaniu licencji. W przypadku pozostałych osób konieczne jest uzasadnienie celowości uzyskania licencji lub zdania egzaminu.

W celu uzyskania dofinansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach wniosek oraz m.in.:

 • zaświadczenie wydane przez jednostkę egzaminującą/wydającą licencję zawierające informacje o nazwie, terminie, miejscu i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji,

 • w przypadku osób bezrobotnych deklarację pracodawcy lub oświadczenie bezrobotnego o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po zdaniu egzaminu /uzyskaniu licencji,

 • w przypadku osób poszukujących pracy oraz pracowników, o których mowa powyżej, uzasadnieni celowości uzyskania licencji lub zdania egzaminu.

6. Pożyczka szkoleniowa

O pożyczkę szkoleniową mogą ubiegać się:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach,

 • pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie,

 • osoby poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach, które:

  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach;

  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

  • są żołnierzami rezerwy;

  • pobierają rentę szkoleniową;

  • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.


Pożyczka udzielana jest na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 400% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Wypłata pożyczki może nastąpić po dniu zawarcia umowy jednorazowo lub w ratach.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie w formie poręczenia cywilnego. Zabezpieczenie obejmuje kwotę do wysokości 150% udzielonej pożyczki.

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia, pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z ustawowymi odsetkami. Odsetki ustawowe ustala się od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Bon szkoleniowy

 

Bon szkoleniowy adresowany jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. Stanowi on gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Bon może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gryficach, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,

 • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,

 • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

Przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania (IPD).

W ramach kwoty określonej w bonie szkoleniowym finansowaniu podlegają (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia) koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

 • przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

  1. do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

  2. powyżej 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

  1. do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

  2. powyżej 550 zł do 1100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

  3. powyżej 1100 zł do 1500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.


Urząd może odmówić sfinansowania szkolenia wybranego przez osobę bezrobotną w ramach bonu, jeśli realizacja tego szkolenia byłaby niezgodna z ustaleniami indywidualnego planu działania.

Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy.

 

Osoby do kontaktu:

 

Małgorzata Przybyłek

Specjalista ds. rozwoju zawodowego
pokój 26
e-mail: malgorzata.przybylek@pupgryfice.pl
 

Katarzyna Lachowicz

Specjalista ds. rozwoju zawodowego
pokój 26
e-mail: katarzyna.lachowicz@pupgryfice.pl

Załączniki
Wniosek na szkolenie indywidualne.docx (doc, 57 KB)
Wniosek na szkolenie grupowe.docx (docx, 24 KB)
Wniosek o bon szkoleniowy.docx (docx, 28 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę