Regulamin - Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach
Regulamin uczestnictwa w projekcie pilotażowym

„Pewność siebie kluczem do sukcesu.
Od Aktywizacji do Zatrudnienia (od A do Z)"
z dnia 01.07.2023 r.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pilotażowym pod nazwą „Pewność siebie kluczem do sukcesu. Od Aktywizacji do Zatrudnienia (od A do Z)" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach w partnerstwie z MW Consulting Sp. z o.o. w Szczecinie finansowanym z rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na młodych - punkty doradztwa dla młodzieży".
 2. Regulamin stanowi załącznik do UMOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PILOTAŻOWYM pod nazwą „Pewność siebie kluczem do sukcesu. Od Aktywizacji do Zatrudnienia (od A do Z)".
 
§ 2
UCZESTNICY PROJEKTU
 1. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby do 30 roku życia z powiatu gryfickiego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zamieszkałe w powiecie gryfickim.
 2. Planowana liczba uczestników w projekcie: 30 osób.
 3. Udział w projekcie jest dobrowolny, jednakże odmowa przyjęcia propozycji wzięcia udziału w nim nie będzie powodowała utraty statusu bezrobotnego/poszukującego pracy.
 4. Uczestnictwo w projekcie zostaje potwierdzone przez osobę bezrobotną/poszukującą pracy poprzez podpisanie Umowy pilotażowej.
 5. W projekcie można uczestniczyć tylko raz.
 6. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie w trzech terminach:
 • I termin: III kwartał  2023,
 • II termin: IV kwartał 2023,
 • III termin: I kwartał 2024.
 1. Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rekrutacji w przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów spełniających kryteria.
 2. Złożone w procesie rekrutacyjnym dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 3. Ostateczną decyzję zakwalifikowania kandydata do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna składająca się z: Kierownika Projektu oraz dwóch Opiekunów Uczestnika PUP.
 4. W ramach rekrutacji stworzona zostanie lista osób przyjętych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa.
 5. O zakwalifikowaniu do projektu uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie, mailowo lub podczas osobistej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach.
 6. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
 • wypełnienia Deklaracji udziału w projekcie;
 • podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie pilotażowym wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach / warsztatach / sesjach doradczych w ramach wsparcia;
 • potwierdzania swojego udziału we wsparciu na listach obecności;
 • wypełnienia dokumentacji projektowej w tym m.in.: ankiet, badań, kwestionariuszy itp.
 • informowania o okolicznościach mających wpływ na uczestnictwo w projekcie.
 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie jego trwania, jeśli wystąpią okoliczności uniemożliwiające dalszy udział, uczestnik projektu jest zobowiązany do pisemnego poinformowania PUP o swojej rezygnacji i jej przyczynach w terminie 3 dni od zaistnienia sytuacji.
 2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zgłoszenia podjęcia pracy w terminie 7 dni.
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach zastrzega sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia Umowy z Uczestnikiem, w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 3
FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
 1. Uczestnik projektu otrzyma indywidualną pomoc obejmującą:
 1. poinformowanie o programie i zaplanowanych działaniach;
 2. kompleksowe wsparcie rozwoju osobistego (ścieżka life coachingu), w tym:
 • Indywidualne sesje z psychologiem, prawnikiem, doradcą finansowym lub life coachem/zgodnie z indywidualnymi potrzebami;
C) kompleksowe wsparcie rozwoju zawodowego (ścieżka work coachingu), w tym:
 • Indywidualne sesje z work coachem,
 • Doradztwo zawodowe (4 godz.)/osobę,
 • Doradztwo biznesowe (4 godz.)/osobę,
 • Spotkanie z doradcą biznesowym - opracowanie work planu (16 godz.)/osobę/5-6 sesji;
 1. wsparcie grupowe:
 1. wizyty studyjne (udział każdej osoby w dowolnej liczbie spotkań: od 1 do 10 - w zależności od zainteresowania branżą, pracodawcą, systemem pracy itd.
W trakcie warsztatów psychologicznych i szkoleń z podstaw prawa i finansów zostanie zapewnione wyżywienie.
DZIAŁANIA OPISANE W PUNKTACH: B - E SĄ DLA UCZESTNIKA OBOWIĄZKOWE.
Dodatkowe działania (nieobowiązkowe):
 1. Staże zawodowe (do 3 miesięcy);
 2. Szkolenia zawodowe uzupełniające kwalifikacje/kompetencje zawodowe.
 1. Każdy uczestnik zostanie objęty pomocą organizacyjną ze strony Opiekuna Uczestnika PUP,  (m. in. dokumentów, bieżących kontaktów, kolejnych działań: warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych, staży itp.).
 2. W czasie udziału każdy uczestnik otrzyma:
 • dodatek w wysokości 500,00 zł/miesiąc - przez 2 miesiące, czyli 1 000,00 zł na pokrycie najpilniejszych potrzeb,
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania (poza terenem Gryfic) do miejsca odbywania sesji dorardczych, spotkań i warsztatów w formie ryczałtu w wysokości 400zł/miesiąc - przez 2 miesiące.
 1. W wyniku wystąpienia indywidualnych potrzeb np. skorzystania z usług optometrysty i wykonania okularów, wizyty u lekarza, badań specjalistycznych, ubrania, usługi wizażysty, fryzjera, itp. wypracowanych podczas wspólnej pracy Uczestnika z life coachem istnieje możliwość sfinansowania ich przez PUP.
 2. W trakcie stażu Uczestnicy otrzymają stypendium stażowe, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pilotażowego. Świadczenie wypłacane będzie miesięcznie z dołu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca po odbyciu stażu.
§ 4
ORGANIZACJA WSPARCIA
 1. Działania realizowane z Uczestnikiem projektu odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach (ul. Koszarowa 4 - II piętro, tel.: 693419412  
  e-mail: sekretariat@gryfice.pup.info.pl).
 2. Wsparcie realizowane będzie przez doświadczonych specjalistów (life coach, work coach, psycholog, specjalista ds. finansów, prawnik).
 3. W ramach projektu zajęcia nie będą realizowane w formie zdalnej.
 4. Wsparcie odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu między specjalistą a Uczestnikiem projektu (miejsce, termin oraz godzinę spotkania.
 5. Zmianę terminu i godziny Uczestnik projektu musi zgłosić najpóźniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem, informując o tym specjalistę i Opiekuna Uczestnika telefonicznie lub mailem.
 6. Każdorazową nieobecność w zajęciach warsztatowych Uczestnik ma obowiązek zgłosić bezpośrednio do Opiekuna Uczestnika.   
§ 5
USTALENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wprowadza się na okres realizacji.
 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy regulamin traci moc prawną najpóźniej z chwilą zakończenia realizacji projektu nie później niż 31.12.2024  r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę