Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach


Zawartość stron

BON STAŻOWY adresowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy o ile pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy.

 • O przyznanie bonu stażowego wnioskuje bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy, który nie ukończył 30 roku życia. Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Osoba, która otrzymuje bon stażowy może wziąć udział w stażu tylko na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy.

        

 • Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy Starosta wypłaci jednorazową premię w wysokości 1500 zł.

          

 • Premia stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Urząd pracy wypłaca premię na wniosek pracodawcy. Do wniosku o przyznanie premii pracodawca dołącza:

  1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) obejmujące:

  2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

  3. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

  4. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

 • W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

  1. koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu - w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;

  2. koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

 

Załączniki
Wniosek bon stażowy.doc (doc, 73 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę